Thủ tục đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an quận, huyện

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trụ sở Công an quận, huyện (cấp huyện) được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy hoặc điểm đăng ký xe của Công an quận, huyện.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ:

+ Kiểm tra giấy tờ của chủ xe; giấy khai đăng ký xe.
+ Thu lại chứng nhận đăng ký xe (đổi lại chứng nhận đăng ký), biển số xe (đổi lại biển số).
+ Kiểm tra thực tế xe (đối với xe cải tạo, thay đổi màu sơn).
+ Nếu hồ sơ đăng ký xe chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cho chủ xe hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ đăng ký xe đầy đủ theo quy định: Cấp giấy hẹn cho chủ xe.

Bước 3: Thu giấy hẹn, trả giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho chủ xe.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Công an quận, huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy hoặc điểm đăng ký xe của Công an quận, huyện.

Thời gian: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu).
+ Giấy tờ của chủ xe.
+ Nộp lại giấy chứng nhận đăng ký xe (trường hợp đổi lại đăng ký xe) hoặc nộp lại biển số (trường hợp đổi lại biển số xe).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Cấp ngay biển số sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; trường hợp phải chờ sản xuất biển số thì thời gian cấp, đổi lại không quá 7 ngày làm việc kể, từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe thì thời gian hoàn thành không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe bị mất thì thời gian xác minh và hoàn thành thủ tục không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Xe đã đăng ký tại Công an quận, huyện.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Công an quận, huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp biển số xe, giấy chứng nhận đăng ký xe

h) Lệ phí: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an)

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.
- Thông tư số 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.
- Thông tư số 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe.
- Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.


 

(Đính kèm mẫu tờ khai)

Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh

To Top