70 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy
06/03/2018

Ngày 05/3/2018, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn cấp quốc gia "70 năm Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy". Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có Thư gửi Hội thảo.

Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự, chỉ đạo Hội thảo.

Cùng dự Hội thảo có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương...
 

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu Đề dẫn Hội thảo, Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo nêu rõ: Ngày 11/3/1948, trong Thư gửi đồng chí Giám đốc Công an khu XII, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn lực lượng Công an về tư cách người Công an cách mạng, đó là "Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo". Sáu điều Bác Hồ dạy về tư cách người Công an cách mạng là chuẩn mực về đạo đức, phương châm hành động và thái độ ứng xử mà mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an dù ở bất kỳ cương vị, hoàn cảnh công tác nào, trong suốt cuộc đời hoạt động của mình cũng đều phải rèn luyện, phấn đấu thực hiện; là di sản tinh thần vô giá, thể hiện đậm nét tư tưởng của Người về xây dựng lực lượng CAND cách mạng suốt đời vì dân, vì nước.

Nhận thức rõ ý nghĩa cách mạng và khoa học của Sáu điều Bác Hồ dạy, lực lượng CAND đã phát động phong trào thi đua học tập, thực hiện Sáu điều dạy của Bác Hồ, mở nhiều đợt sinh hoạt chính trị, quán triệt, tổ chức thực hiện tốt từng điều dạy của Người. Phong trào "CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" đã trở thành hành động cách mạng cụ thể, thiết thực lồng ghép với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng phát động gắn với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và công tác xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, toàn diện.

 Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu Đề dẫn Hội thảo.

Trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, lực lượng CAND đã lập nhiều chiến công, xuất hiện hàng vạn tấm gương sáng về lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, về ý thức phục vụ nhân dân vô điều kiện, về tinh thần khắc phục khó khăn, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, tận tụy, sáng tạo trong công việc, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc an ninh chính trị và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe Bộ trưởng Tô Lâm công bố Thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Hội thảo. Trong thư, đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy phải là nội dung căn cốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận Hội thảo.

Điều quan trọng là, thông qua Hội thảo và ngay sau khi kết thúc Hội thảo, phải tiếp tục tuyên truyền, giáo dục sâu rộng nội dung, giá trị, ý nghĩa lịch sử của Sáu điều Bác Hồ dạy về Tư cách người Công an cách mạng đến từng cán bộ, chiến sỹ Công an và trong toàn Đảng, toàn dân, đưa phong trào "CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" lên tầm cao mới. Cùng với xây dựng, giáo dục, tu dưỡng, rèn luyện, phải đấu tranh loại bỏ tư tưởng trung bình chủ nghĩa, ngại khó, ngại khổ; ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành pháp luật kém; đạo đức, lối sống sa sút, thoái hóa, biến chất; loại bỏ thái độ cửa quyền, hách dịch, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho dân; đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", không để kẻ địch mua chuộc, lôi kéo, tấn công vào nội bộ Công an, luôn bảo vệ, giữ gìn danh dự và uy tín của lực lượng Công an như những điều thiêng liêng, cao quý nhất...".

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những giá trị lý luận và thực tiễn, tính khoa học và cách mạng, nhân văn, biện chứng trong Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; nội dung tư tưởng Sáu điều Bác dạy, mối liên hệ và ý nghĩa sâu sắc các điều dạy của Người đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và công tác xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh… Qua đó, khẳng định những kết quả đạt được, làm rõ hạn chế, thiếu sót và những bài học kinh nghiệm; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong quá trình học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.
 

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Hội thảo khoa học - thực tiễn cấp quốc gia "70 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" đã khẳng định những giá trị lịch sử và thời đại của Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học, lý luận, thực tiễn đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để sử dụng có hiệu quả những kết quả của Hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Tổng cục Chính trị CAND chỉ đạo Tạp chí CAND, cơ quan thường trực Hội thảo phối hợp với các đơn vị có liên quan nhanh chóng xây dựng báo cáo kết quả Hội thảo theo các chủ đề mà Hội thảo đã đề cập để báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, phục vụ cho việc lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp tục học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Các cơ quan nghiên cứu, các học viện, trường CAND chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển lý luận tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND, với cốt lõi là tư cách người Công an cách mạng, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; chỉnh lý, hoàn thiện chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy chính trị, tư tưởng, trong đó có tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND đối với các loại hình đào tạo, bồi dưỡng trong CAND, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh...   

Tạp chí CAND phối hợp với các cơ quan tham mưu, chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, các học viện, nhà trường trong CAND từ kết quả này xác định những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, thảo luận để tổ chức nghiên cứu Hội thảo theo chuyên đề chuyên sâu như vận dụng sáng tạo, phát triển Sáu điều Bác Hồ dạy CAND vào thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng CAND trong giai đoạn hiện nay. Phát huy vai trò của báo chí trong đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền Sáu điều Bác Hồ dạy CAND trong cán bộ, chiến sỹ và trong nhân dân; tăng cường khả năng giám sát của xã hội, của dư luận, nhân dân và các cơ quan, tổ chức đối với lực lượng CAND trong việc thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; tiếp tục đẩy mạnh phong trào phù hợp với từng lực lượng, từng địa bàn, lĩnh vực công tác công an gắn với việc học tập, quán triệt tư tưởng, làm theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh...
 

Cổng TTĐT Bộ Công An

Các tin đã đưa:

Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh

To Top