Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện kết luận, quy định của hội nghị lần thứ tư và thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII


Ngày đăng: 14/05/2022

Ngày 13/5/2022, tại Hội trường Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện kết luận, quy định của hội nghị lần thứ tư và thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an Thành phố chủ trì hội nghị.

Đồng chí Tô Đại Phong trình bày tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Tô Đại Phong - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phổ biến, quán triệt các nội dung chính tại “Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm” mà Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã ban hành. Đồng thời, thông báo nhanh những nội dung cốt lõi của hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm kiểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021.

Thiếu tướng Trần Đức Tài phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Trần Đức Tài đề nghị Cấp ủy các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bằng hình thức phù hợp, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Chú trọng làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho đảng viên, cán bộ chiến sỹ hiểu rõ tầm quan trọng của việc tổ chức thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Mỗi đảng viên, cán bộ chiến sỹ phải có hành động cụ thể, thiết thực và nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt các nội dung mà Trung ương đã triển khai; nắm vững những quan điểm chỉ đạo, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Công an Thành phố trao tặng Giấy khen cho các đảng bộ, chi bộ cơ sở và đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị

Các tin đã đưa:
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top