Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 16/6/2014
Luật Dầu khí sửa đổi bổ sung

Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh

To Top